Geïnteresseerd in de Italiaanse cultuur? Dan moet je bij Dante Alighieri Amsterdam zijn!

Op het gebied van Italiaanse cultuur is er veel te beleven, zoals cultuurcursussen, filmavonden, zo’n zes interessante lezingen per jaar en een reis naar Italië onder deskundige leiding. Bekijk dus nu de agenda en word lid! Door een samenwerking met taalinstituut Studiolingua kun je van native speakers en ervaren docenten taalcursussen op allerlei niveaus krijgen.

Op onze site vindt u onze activiteiten, met vele interessante lezingen en films, en in het voorjaar een reis naar ons geliefde Italië. Onze activiteiten staan op deze site, kijkt u rechts maar bij de data, door er op te klikken krijgt u meer informatie over de lezing, de plaats en de tijd. Informatie over de taalcursussen bij Studiolingua (met korting voor Dante-leden) vindt u hier.

De eerstvolgende activiteit:

Woensdag 14 november 2018

LEZING:

MAURO POMA: LA VIA FRANCIGENA

 La Via Francigena per secoli è stata una strada che ha messo in comunicazione il nord Europa con Roma e ha una storia lunghissima e affascinante. Con questa presentazione l’autore vi porta alla scoperta delle curiosità, dei segreti, del fascino senza tempo e della gastronomia legata a questa straordinaria strada. Storie, cibi, tradizioni, cultura, benessere: tutto questo è la Via Francigena, ancora oggi percorsa a piedi da tante persone che vogliono vivere un’esperienza unica legando il presente a un passato che è ancora vivo intorno a noi.

Mauro Poma è un esperto conoscitore di Roma, specializzato in tours per gruppi o privati in inglese o italiano (49 recensioni a 5 stelle su Trip Advisor finora). Autore del saggio “Alla scoperta del Colosseo” edito nel 2016 da Edizioni Helicon, Arezzo. Il saggio, tradotto in inglese, verrà pubblicato in Inghilterra nel 2018. Ha aperto da poco un’agenzia online specializzata nell’organizzazione di tour guidati a Roma per gruppi e privati. Questi tour vogliono fare conoscere l’aspetto autentico e meno turistico del più grande museo a cielo aperto del mondo che è Roma. Vive in Olanda ma lavora a Roma per circa 4 mesi l’anno come guida turistica.

N.B.: De lezing wordt in het Italiaans gegeven.

TIJD:

20:15

LOCATIE:

Het Amsterdams Lyceum

Valeriusplein 15, 1075 BJ Amsterdam

Privacyverklaring Dante Alighieri Amsterdam

Lidmaatschap en doel van de vereniging

Vereniging Dante Alighieri Amsterdam heeft tot doel in de breedste zin belangstelling te wekken voor Italië en de Italiaanse cultuur. De leden worden regelmatig uitgenodigd voor lezingen en dergelijke activiteiten die door de vereniging zelf worden georganiseerd en zij worden geattendeerd op activiteiten van andere organisaties waarvan verwacht wordt dat zij daar belangstelling voor hebben.

Gegevensverwerking door de vereniging

Vereniging Dante Alighieri Amsterdam behandelt uw gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat uw privacy gewaarborgd blijft. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke per-soonsgegevens worden verzameld en met welk doel, voor wie de gegevens toegankelijk zijn en hoe lang en waar ze worden bewaard. En vooral ook: hoe ze worden beveiligd.

U heeft altijd het recht bij ons na te vragen welke gegevens van u wij in onze administratie bewaren en gebruiken, en ons te verzoeken die gegevens te wijzigen, te corrigeren of te ver-nietigen. Daarover kunt u een e-mailbericht sturen aan: secretaris@danteamsterdam.nl. Wij nemen dan contact met u op of zenden u in ieder geval binnen 14 dagen per e-mail een ant-woord.

Dante Alighieri Amsterdam staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer nr. 40532922.

1. De gegevens die wij opnemen in de administratie

Als u lid bent geworden van de Vereniging Dante Alighieri Amsterdam worden de volgende van uzelf afkomstige persoonsgegevens opgenomen en verwerkt in onze administratie:

1. aanhef (mw/dhr)

2. naam

3. voorletters

4. woonadres

5. e-mailadres

6. bankrekeningnummer

7. status: (echt)paar / student

De vereniging neemt geen persoonsgegevens over u in de administratie op die van anderen afkomstig zijn.

2. Met welk doel verwerken wij deze gegevens en mogen wij dit?

Bij het aangaan van het lidmaatschap geeft u ons toestemming tot het gebruik van de in de vorige paragraaf genoemde gegevens. Daarnaast worden deze gegevens soms gebruikt op grond van een redelijk belang van de vereniging zelf, bijvoorbeeld bij opgave van het aantal leden voor subsidiedoeleinden of het opstellen van de financiële verslagen. Dit gebeurt dan volledig geanonimiseerd en wij verstrekken uw gegevens in ieder geval nooit in herkenbare vorm aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming of als dat in het kader van een op de vereniging rustende wettelijke plicht noodzakelijk zou zijn.

Het doel van het verwerken van de gegevens genoemd onder 1 t/m 5 is om met u te corres-ponderen over het lidmaatschap, maar vooral om u te informeren over de activiteiten van de Vereniging Dante Alighieri Amsterdam door middel van e-mailberichten en nieuwsbrie-ven, en om u aan te bieden daaraan deel te nemen. Hieronder is ook begrepen het aanbie-den van diensten (reizen, manifestaties, lezingen) van anderen waarvan het bestuur oord-eelt dat die binnen de doelstelling van de vereniging en de belangstellingssfeer van de leden passen.

Het doel van het verwerken van de gegevens genoemd bij pt 5 en 6 is uitsluitend het vast-stellen van de verschuldigde contributie, alsmede het innen daarvan, waaronder begrepen het uithanden geven van de invordering aan derden.

3. Wie hebben toegang tot de gegevens?

De gegevens van de leden van Vereniging Dante Alighieri Amsterdam worden uitsluitend verwerkt door de daartoe bevoegde bestuursleden: secretaris en/of penningmeester of de bestuursleden die hen vervangen. Naast deze zogenoemde ‘ontvangers’, zijn er binnen of buiten de vereniging geen personen die toegang hebben tot uw gegevens.

4. Waar en hoelang worden de gegevens bewaard en hoe zijn ze beveiligd?

De door u aangeleverde persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard in een database, gemaakt met Microsoft Access. Deze software is alleen toegankelijk via een niet in een net-werk opgenomen computer op het woonadres van de secretaris en is beveiligd met wacht-woorden. Mocht dit voor de genoemde doelen noodzakelijk zijn, dan kan verwerking ook plaatsvinden op andere computers (laptops etc.), maar nooit op meer apparaten dan strikt noodzakelijk is. De periodiek gemaakte back-up van deze database – die eveneens met wachtwoorden wordt beveiligd – is gedeponeerd op een internetadres (cloud storage), waarbij van servers op wisselende locaties gebruik wordt gemaakt.

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt, met andere woorden er wordt geen papieren dossier ingericht. De gegevens worden alleen beheerd in de eerderge-noemde systemen en software. Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de verenigingsactiviteiten en in ieder geval maximaal tot twee jaar na de beëindiging van uw lidmaatschap1.

5. Website en e-mailverkeer

Als u een e-mailbericht stuurt aan secretaris@danteamsterdam.nl dan wordt dit bericht in die vorm tot maximaal tien jaar bewaard op een beveiligde mailserver, die ten dienste staat van de vereniging als verwerkingsverantwoordelijke en die zich in Nederland bevindt.

De website http://www.dante-amsterdam.com wordt gehost bij Kixtart hosting services BV, te Haarlem. Op de site kunnen geen gegevens worden achtergelaten. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies en van uw bezoek aan de site worden geen gegevens geregistreerd.

6. Contact

Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen door middel van een e-mailbericht aan: secretaris@danteamsterdam.nl

Activiteiten

november

21

Film: Domani è troppo tardi (1950)

december

13

Lezing: Jos Ossewaarde: Beelden van hoop en verwachting

19

Film: Cinema Paradiso (1988) ook wel: Nuovo Cinema Paradiso